SOA / CAE Exam Results 2010

Exam P/1 (January)

 • Rui Bi, Thomas Heggen, Baoren Liu, Yuxian Ma, Tarun Maniktala, Christopher Nienart, Weisi Sun, Di Wu, and Yimeng Wu.

Exam FM/2 (January)

 • Chris Ahlquist, Rechelyn Dulay, Lulu Ji, Yimeng Wu and Mingqi Zhu.

Exam P/1 (March)

 • Jonathan Bengtson, Qinbin Fan and Ming Tran.

Exam MLC  (May)

 • Han Chen,Zhujing Feng, Reum Han, Kelli Kregel,Alexander LeFevre, Jack Pierce, Jonathan Rosen, Yoon Joo Sung-Cho and Eric Williams.

Exam C/4 (May)

 • Atreyee Biswas, Hong Gao, Yijun Liu, Hee Seok Nam, Yoon Joo Sung-Cho, Zhongyi Yuan, Pei Zhang and Yingchao Zhang.

Exam FM/2 (May)

 • Daniel Benzshawel, Rui Bi, Eric Boucher, Johnathon DeGeest, Maria Dolsky, Yiqing Han, Tomas Heggen, Ruofei Huang, Kellen Key, Baoren Liu, Khodijah Fatonah Mohamad Rom, Stephanie Bao Lin Ngo, Kyle Sewright, Kyle Sharie, Weisi Sun, Yisi Wang, Di Wu, Tong Wu, Fang Xia and Rui Xu.

Exam P/1 (June)

 • Myles Tague and Rui Xu.

Exam P/1 (August)

 • Jonathan DeGeest,Yiqing Han, Kellen Key and Kyle Sewright.

Exam FM/2 (August)

 • Sachet Chitrakar, Yang Jing and Myles Tague.

Exam P/1 (September)

 • Daniel Benzshawel and Kian Yap Liam.

Exam P/1 (November)

 • Yi Cao, Shih-Ming Chang, Bingwei Deng, Maria Dolsky, Bolong Li, Linhui Li, Khodijah Fatonah Mohamad Rom, Andrew Rietgraf, John Yeun Tiong, Wei Wang, Zhihe Xiao, Danlu Yang, Yi Yang, and Zhenhao Zhou.

Exam MLC (November)

 • Wan Row Ang, Andrea Baker, Kyeong-Mi Bang, Chris Bitter, Eric Boucher, Hong Gao, Kellen Key,Yaotian Lei, Xinyue Li, Yuxian Ma,Tarun Maniktala, Kelly Weiss and Yimeng Wu.

Exam MFE/3F (November)

 • Jaeyoun Ahn, Samuel Annan, Keyong-Mi Bang, Eric Boucher, Jingxiang Chen, Han A Reum, Tarun Maniktala, Jonathan Rosen and Yuan Zhang.

Exam FM/2 (December)

 • Cristina Alvarez, Yi Cao,Abby Conrad,Shih-Ming Chang, Bingwei Deng, Anthony DeSantis, Ben Friedman, Jun Hyun Kyung, Bolong Li,Kian Yap Liam,Huangxiao Lin,Hao Luo, Biahaqi Mohd Najib, Chiap Yong Tan, John Tiong, Mengya Xu, Wenju Xu, Erin Walker, Wei Wang, Danlu Yang, Yi Yang, Ke Shan Yap and Zhenhao Zhou.