SOA / CAE Exam Results 2011

Exam P/1 (January)

 • Hao Luo and Yiting Wang.

Exam FM/2 (February)

 • Jinhui Li and Zijun Zheng.

Exam MLC (May)

 • Dan Benzshawel, Yi Cao, Shihming Chang, Jonathon DeGeest, Bingwei Deng, Tom Heggen, Ruofei Huang, Yang Jing, Jun Hyun Kyung, Tyler Laughlin, Seung Lee, Jia Horng Low, Hao Luo, Kyle Sewright, Haesoo Son, Ming Tran, Wei Wang, Zhekan Wang, Tong Wu, Rui Xu, Danlu Yang, Yi Yang, Guannan Zha, Zijun Zheng and Zhenhao Zhou.

Exam P/1 (May)

 • Abby Conrad and Zijun Zheng.

Exam FM/2 (June)

 • Christopher Hunter, Yiling Kuo, Sai Liu, Yumeng Song, Mengying Wang, Wanling Li, Heyi Yuan, Zainal Fikri Zainal Abindin.

Exam C/4 (June)

 • Wanrow Ang, Christopher Bitter, Miao Hu, Ruofei Huang, Hao Luo and Zhekan Wang.

Exam P/1 (July)

 • Benjamin Cranny, Xiang Ding, Stephanie Ngo, Long Pei, Jie Qiu, Daniel Waterbury and Heyi Yuan.

Exam FM/2 (August)

 • Thomas Brandhorst, Andrew Rietgraf, Brooke Stadel, Daniel Waterbury, Yegang Wu and Zhihe Xiao.

Exam FM/2 (October)

 • Benjamin Cranny, Blake Dean, Jinbo Qui, Kun Liu, Kaleigh Meyer, Hanisah Razali, Mengying Shen and Yiting Wang.

Exam MFE/3F (November)

 • Wan Row Ang, Daniel Benzshawel, Yi Cao, Shih-Ming Chang, Guolin Chen, Johnathon Degeest, Bingwei Deng, Ruofei Huang, Yang Jing, Jun Hyun Kyung, Bin Li, Bolong Li, Hao Luo, Kyle Sewright, Ming Tran, Wei Wang,  Zhekan Wang, Wenju Xu, Danlu Yang, Fan Yang, Yi Yang, Zhongyi Yuan and  Zhenhao Zhou.

Exam MLC (November)

 • Rui Bi,Guolin Chen, Bolong Li, Jinhui Li, Baoren Liu, Christopher Nienart and Tian Sun.

Exam P/1 (November)

 • Sachet Chitraker, Paul Dagys, Alan Driggs, Christopher Hunter, Xinyang Jiang, Sai Liu, Yibing Qi, Yichao Ren, Alexander Roper, Yumeng Song, Brooke Stadel, Mengying Wang and Xiao Wang.

Exam FM/2 (December)

 • Hao Cui, Paul Dagys, Alan Driggs, Yifan Guo, Sitikhadijah Mohd, Long Pei, Jie Qiu, Yichao Ren, Patrick Roeder, Huan Wang and Xiao Wang.