SOA / CAE Exam Results 2012

This 2013 list is not complete...and is still being updated 9/29/13.  Check back in early October!

Exam P/1 (January)

 • Zhou Chen, Hao Cui, Dean Blake, Yuntao Deng, Chee Yang Lee, Jonathan Mrozowicz, Khanh-Tung Nguyen-Ba, Hanisah Razali, Qianya Sun, Bo Wang, Xiangyu Wang, Yegang Wu, Yinan Yu,  Zainal Abidin Zainal and Kejing Zhou.

Exam FM/2 (February)

 • Syahira Maidin and Fei Zheng.

Exam P/1 (March)

 • Yanhao Hu, Kaleigh Meyer, Rongshuo Xu and Zhaowei Zheng.

Exam FM/2 (April)

 • Jin Meng,Yibing Qi and Jingying Zhai.

Exam MFE (April)

 • Paul Dagys, Justin Ewald, Tom Heggen, Mayling Hu, Jinhui Li, Khdijah Fatonah Mohamad Rom, Andrew Rietgraf, Min Sup Song, Yumeng Song, Yisi Wang, and Zhihe Xiao.

Exam P/1 (May)

 • Tom Duffy and Tao Zeyi.

Exam FM/2 (May)

 • James Dwyer.

Exam MLC (May)

 • Hao Cui and Yibing Qi.

Exam C (May)

 • Guolin Chen, Ling Du, Yiling Kuo, Jun Hyun Kyung, Jinhui Li, Yichao Ren, Kyle Sewright, Ming Tran, Lu Wang, Rui Xu, Wenju Xu, Danlu Yang and Guanna Zha.

Exam FM/2 (June)

 • Yuntao Deng, Yanhao Hu, Kyle Johnson, Benjamin Mitchell, Greg Monson, Wei-Ju Pao and Qianya Sun.

Exam FM/2 (August)

 • Noor Hanisah Abdul Razak

Exam MFE (August)

 • Benjamin Cranny, Kun Liu, Jie Qiu, Travis Reicher, Xiao Wang, Tong Wu, Alan Driggs, Yifan Guo, Jinbo Qiu, Mengya Xu and Zainalfikri Zainal Abidin.

Exam P/1 (September)

Exam FM/2 (October)

Exam C/4 (October)

Exam MFE/3F (November)

Exam MLC (November)

Exam FM/2 (December)