• 2024: Brandon Joly
 • 2023: Erin Post
 • 2022: Max Sampson
 • 2021: Tyler Dennis
 • 2020: Siyang Tao
 • 2019: Seung Wook Kim  
 • 2018: Rebecca Rachan
 • 2017: Riad Jarjour
 • 2016: Tyler Zemla
 • 2015: Michael Mitsche and Charles Rowe
 • 2014: Erin Walker
 • 2013: Elizabeth Brokken
 • 2012: Kyung Yong Kim
 • 2011: Samuel Annan, Ryne Van Krevelen
 • 2010: Jonathan Rosen
 • 2009: Adrian Bell, Guy Davis
 • 2008: Marcel Carcea, Dimple Doshi, Yiwen Huang
 • 2007: Jayakrishnan Kurup, Sorah Park
 • 2006: Jennifer Sternemann
 • 2005: Peng Sun
 • 2004: Lindsay Coffman, Scott Wood
 • 2003: Beth Hansen, Sarah Stoner
 • 2002: Barry Wagoner
 • 2001: Emily Bailey, Alice Gilchrist, Sandeep Singh
 • 2000: Nate Anderson, Eric Friedman
 • 1999: Katie Curry, Brad Hinesman, Nelson Lu
 • 1998: Brian Bedwell, Matt Bognar, Troy Meyers, Serena Tiong
 • 1997: Keith Bower, Chris Carolan, Josh Tebbs
 • 1996: Andy Ferris, Dan Nettleton, Greg Sheridan
 • 1995: Joy Jordan, Henghsiu Tsai
 • 1994: Gavin Cross, Michelle Larson
 • 1993: Katie Fragodt, Joy Jordan
 • 1992: Carmen Arteaga
 • 1991: Darin Lovelace
 • 1990: Bill Dorner, Joe Inman
 • 1989: Mark Rothmann
 • 1988: Randy Bell
 • 1987: Monte Amundson, Maria Guerra
 • 1986: James Morris, Carolyn Pillers
 • 1985: Richard Anderson-Sprecher, Carol Bradford
 • 1984: Michael Kahn
 • 1983: Donna Koelper
 • 1982: Mel Peterson
 • 1981: Gordon Bril, Carolyn Pillers
 • 1980: Clyde Sugahara

 • 2024: Zhenhan Feng
 • 2022: Erin Post, Max Sampson, and Ting-Hung Yu
 • 2021: Zongyi Xu
 • 2019: Hong Beng Lim, Ruida Song, Chuyi Wang and Abylay Zhexembay
 • 2018: Rui Huang
 • 2017: Wenda Tu
 • 2016: Bo Wang
 • 2015: Riad Jarjour
 • 2014: Congrui Yi
 • 2012: Hao Chai, Ryne VanKrevelen
 • 2011: Xiaoyu Shen, Ziquian Zhou
 • 2010: Zhongyi Yuan
 • 2009: Kun Chen
 • 2008: Tianyang Zhang
 • 2007: Hai Liu
 • 2006: Dong Liang
 • 2005: Huiliang Xie
 • 2004: Ning Yan
 • 2003: Rui Qin
 • 2000: Hangsuck Lee
 • 1999: Aaron Christ
 • 1998: Thor Aspelund, Nelson Lu
 • 1997: Yanming Jiang
 • 1996: Chris Carolan, Jeff Isaacson, Ming-Chung Li
 • 1995: John Castelloe
 • 1994: Dan Nettleton
 • 1993: Hsiao-Chuan Lu
 • 1992: King Jang Yang
 • 1991: Myongsik Oh
 • 1990: Ie-Bin Lian, Hani Samawi
 • 1989: Hammou El Barmi
 • 1988: Bhaskar Bhattacharya
 • 1987: Chang-Soo Lee, Mark Rothmann
 • 1986: Chee Jen Chang
 • 1985: Richard Anderson-Sprecher, Zehua Chen
 • 1984: Robert Kelly
 • 1983: Sang Moon Han, Peter Wollan
 • 1982: Lianng Yuh
 • 1981: Sally Seibert
 • 1980: Lorrie Hoffman

 • 2023: Tianrun Wang
 • 2022: Isaiah Martin and Joseph Vize
 • 2021: Emily Fishel, Jordan Turner
 • 2020: Nicholas Culver, Anis Iiyana Hairol
 • 2019: Collin Abeln, Carter Burns and Samuel Werner
 • 2018: Zhiwei Tong, Abylay Zhexembay and Max Peterson
 • 2017: John Crowley and Xiaoyi Xiong
 • 2016: Kenneth Clancy and Zongsheng Sun
 • 2015: Cody King and Junga Seo
 • 2014: Rui Luan
 • 2013: Andrew Reitgraf, Xiao Wang
 • 2012: Seung Han Lee
 • 2011: Zhujing Feng, Tarun Maniktala, Jonathan Rosen
 • 2010: Nan Liu
 • 2009: Colleen McGlaughlin, Chao Tan, Yu Xu
 • 2008: Jun Jiang, Kent Schrad, Hing Wu
 • 2007: Jie Zhou
 • 2006: Shaun Cullinane, Minh Doan, Cory Gusland
 • 2005: Luba Aginsky, Yin He
 • 2004: Wei Zhou
 • 2003: Tony Langasek
 • 2002: Brad Melton, Brooke Swanson, Xiaobo Zhou
 • 2001: Jing Hong, Jason Meade, Fang Wang
 • 2000: May-Yee Ng
 • 1999: Run Yan
 • 1998: Han-Wei Lin
 • 1997: Nick Craig
 • 1996: Yi-Feng Kung, Larry Licktieg
 • 1995: Yong Yao
 • 1994: Jui-Chuan Fan, Dwight Soethout, Serena Tiong
 • 1993: Shu-Fang Chang, Frank Zhang
 • 1992: David Bulin, Gavin Cross
 • 1991: Rob Moser 
 • 1990: Harry Goodin
 • 1989: Zhen Huang, Sze Man Fatima Leung
 • 1988: Mark Swanson, Ling-Ling Wang
 • 1987: Diane Chen, Yu-Feng Lan
 • 1986: Steven Book, Carol Jo Bradford
 • 1985: Hassan Kamil, Satit Sangsiri, Ted Weldon
 • 1984: Bradley Bergman
 • 1983: Charles Boucek, Chung-Nien Chen
 • 1982: Deborah Fredricks, Barbara Hogg
 • 1981: Mike Streck
 • 1980: Karen Voth
 • 1979: Jane Evans

 • 2024:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 Mathematics of Finance I  to …Amanda Benn and Joshua Nguyen
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130  Quantitative Methods for Actuaries to … Ardan Hallett and Ash White
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280  Life Contingencies II to …Uthpala Samaraickrama Arachichio and Bryce Servoy
 • 2023:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 Mathematics of Finance I  to …Nathan Munshower and Yan Shen
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130  Quantitative Methods for Actuaries to … Andrew Dupont and Yan Shen
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280  Life Contingencies II to …Liam Christensen and Tianrun Wang
 • 2022:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 Mathematics of Finance I  to …Dalton Nesheim and Aidan Chaffin
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130  Quantitative Methods for Actuaries to … David Roth and Tianrun Wang
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280  Life Contingencies II to …Tyler Witthoft
 • 2022:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 Mathematics of Finance I  to …Dalton Nesheim and Aidan Chaffin
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130  Quantitative Methods for Actuaries to … David Roth and Tianrun Wang
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280  Life Contingencies II to …Tyler Witthoft
 • 2021:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 Mathematics of Finance I  to …Joseph Vize and Anna Kline
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130  Quantitative Methods for Actuaries to … Joseph Vize
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280  Life Contingencies II to …Emily Fishel and Jiantong Li
 • 2020:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 (22S:179/180) Mathematics of Finance I  to …Jordan Turner and Jiantong (Brook) Li
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130 (22S:174) Quantitative Methods for Actuaries to …Jordan Turner and Ian Vasily
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280 (22S:182) Life Contingencies II to …Anis Liyana Hairol Azizi and Frederic Oke-Agbo
 • 2019:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 (22S:179/180) Mathematics of Finance I  to …Nicholas Culver and Mason Newhard
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130 (22S:174) Quantitative Methods for Actuaries to … Anis Ilyana Hairol Azizi and Daniel Niv
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280 (22S:182) Life Contingencies II to … Collin Abeln and Puishan Lai
 • 2018:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 (22S:179/180) Mathematics of Finance to …Ailin Zhang and Yomi Kang
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130 (22S:174) Quantitative Methods for Actuaries to … Ailin Zhang and Kyumok Lee
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280 (22S:182) Life Contingencies II to … Max Peterson and Abylay Zhexembay
 • 2017:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 (22S:179/180) Mathematics of Finance to …Samuel Werner and Jiacheng Wang
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130 (22S:174) Quantitative Methods for Actuaries to … Samuel Werner and Liyang Sun
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280 (22S:182) Life Contingencies II to … John Crowley and Zhaofeng Tang 
 • 2016:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 (22S:179/180) Mathematics of Finance to …Damon Mehrl and Linh Thuy Pham
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130 (22S:174) Quantitative Methods for Actuaries to … Damon Mehrl and Xiaoyi Xiong
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280 (22S:182) Life Contingencies II to … Jingfei Li and Weijuan Luo    
 • 2015:
  • Robert H. Taylor-Byron Cosby Award for outstanding performance in ACTS:3080/3085 (22S:179/180) Mathematics of Finance to … John Crowley and Weijuan Luo
  • Robert H. Taylor-Allen Craig Award for outstanding performance in ACTS:4130 (22S:174) Quantitative Methods for Actuaries to … Kenneth Clancy and Zongsheng Sun
  • Robert H. Taylor-Lloyd Knowler Award for outstanding performance in ACTS:4280 (22S:182) Life Contingencies II to … Dongyu Xu and Junga Seo
 • 2014: Junga Seo, Braden Hopkins, Xinlyu Gai, Dongyu Xu, Meilin Liu and Zhaowei Zheng
 • 2013: Xiao Wang, Yegang Wu, Qianya Sun, Pei Yang, Shan Zhou
 • 2012: Guolin Chen, Kun Liu, Jinbo Qiu, Yegang Wu, Wenju Xu, Zhenhao Zhou  
 • 2011: Wan Row Ang, Eric Boucher, Shih-Ming Chang, Zhujing Feng, Yiqing Han, Ruofei Huang, Tarun Maniktala, Fei Su, Wenju Xu, Zhenhao Zhou
 • 2010: Wan Row Ang, Han Chen, Zhujing Feng, Kellie Kregel, Nan Liu, Jonathan Rosen, Jenna Shatek
 • 2009: Michael Boehm, Colleen McGlaughlin, Nan Liu, Jenna Shatek, Chao Tan, Lu Yu, Yu Xu
 • 2008: Xuemiao Hao, Colleen McGlaughlin, Kent Schrad, Chao Tan, Yi Wang, Yu Xu, Jun Yang
 • 2007: Wade Daniluk, Yu Jiang, Bangwon Ko, Pui Sai (Sharon) Lau, Todd Matteson, Kent Schrad
 • 2006: Cory Gusland, Zhenzhou Lei, Zhen Li,  Andrew Cheuk Yin Ng, Nealand Rattanasamay, Hing Wu, Jie Zhou

 • 2023-24: Tianrun Wang
 • 2022-23: Tianrun Wang
 • 2021-22: Hong Beng (Ben) Lim
 • 2020-21: Abylay Zhexembay
 • 2019-20: Jin Meng
 • 2018-19: Hong Beng Lim, Haibo Liu, Zhaofeng Tang and Siyang Tao
 • 2017-18: Zhaofeng Tang, Siyang Tao
 • 2016-17: Xiao Wang
 • 2015-16: Zhenhao Zhou
 • 2014-15: No award
 • 2013-14: Huan Zhang
 • 2012-13: Zhongyi Yuan
 • 2011-12: Jae Youn Ahn
 • 2010-11: Fei Su
 • 2009-10: Jun Yang

 • 2008-09: Yu Xu
 • 2007-08: Xuemiao Hao
 • 2006-07: Bangwon Ko
 • 2005-06: Andrew Cheuk Yin Ng
 • 2001-02: Hangsuck Lee
 • 2008-09: Yu Xu

 • 2019-20: Student Award for outstanding performance in ACTS:4380, Mathematics of Finance II: Emily Fishel
 • 2018-19: Student Award for outstanding performance in ACTS:4380, Mathematics of Finance II: Yilin Bu

PhD student who demonstrates the most promising research potential.

2024: Erin Post, Max Sampson and Qian Tang